VĂN PHÒNG B.A.T (BRITISH AMERICAN TOBACCO)

  • ĐỊA ĐIỂM:
    Kumho Asiana Plaza, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI DỰ ÁN:
    Văn phòng
  • THÔNG TIN:
    Qui mô: 800m2
    Sản phẩm cung cấp: sàn vinyl, gạch bóng kính
    Ngày thi công: 7/2019
  • KHÁCH HÀNG: 
    BRITISH AMERICAN TOBACCO